Jérémie et Isaïe ont tout prophétisé, jusqu'aux moindres d

Publié le par Arié


Reçu de Ruben, un commentaire à mon article: "des amis comme Sarkozy, on les laisse à nos ennemis". C'est un commentaire d'une rare pertinence qui reprend un Texte d'Isaïe que l'on peut retrouver au chapitre 34 et un passage du Midrach qui provient du Yalkout Shimoni (Isaïe 499). Le commentaire étant en hébreu, je vous le reproduit tel quel et vous livre une traduction de mon cru

כי זבח ל"ה בבצרה .......וטבח גדול בארץ אדום:

כי יום נקם ל"ה שנת שילומים לריב ציון : ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והיתה ארצה לזפת בוערה : ולילה ויומם לא תכבה לעולם יעלה עשנה מדור לדור תחרב לנצח נצחים אין עובר בה:

 

"C'est un sacrifice pour D. à Batsra, un grand massacre en terre d'Edom "...."Jour de vengeance pour D. , année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents d'Edom se transforment en poix et la poussière en souffre. Sa terre sera embrasée de poix. Jour et nuit, elle ne s'éteindra, sa fumée, montera pour toujours. De génération à génération, elle restera en ruines et plus jamais nul n'y passera".

 

אמר רבי יצחק: שנה שמלך המשיח נגלה בו , כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה: מלך פרס מתגרה במלך הערבי , והולך מלך הערבי ליטול עצה מהם, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם, וכל האומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם , ויחזו אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים: להיכן נבוא ונלך? ואומר להם: בני , אל תתייראו , כל מה שעשיתי , לא עשיתי אלא בשבילכם! מפני מה אתם מתייראים? אל תיראו! הגיע זמן גאולתכם ! ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה , כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכות אחריה , אבל גאולה אחרונה - אין לכם צער ושעבוד מלכות אחריה

  •  

"Rabbi Its'hak a dit: l'année où le Roi Messie se dévoile, tous les rois du monde se provoquent, l'un l'autre; Le roi de Perse provoque le roi d'Arabie, qui va chercher conseil auprès des Nations, et le roi de Perse revient ( ou change d'avis) et détruit de fond en comble le monde entier. Et toutes les nations du monde crient et s' effraient et tombent sur leur face. Et ils sont pris de douleurs comme des contractions de grossesse. Et Israël crie, s'affole et dit: où iront -nous ? Et Il dit: mes fils n' ayez pas peur; tout ce que J'ai fait, Je ne l'ai fait que pour vous. Que craignez-vous ? Est arrivé le temps de votre délivrance. Non pas comme la première délivrance mais comme la dernière délivrance. Car la première délivrance ne vous a provoqué de la tristesse et vous a soumis à la domination des Nations. La dernière délivrance ne vous provoquera pas de tristesse et vous ne serez pas soumis à quiconque."

Ces deux textes qui annoncent la Grande Guerre - plus connue comme la guerre de Gog au  pays de Magog - où s'affronteront Edom, lire l'Occident, les Nations arabes et la Perse, lire l'iran, sont bien connus dans la littérature apocalyptique hébraïque, qui annonce la fin des temps, la venue du messie et la délivrance finale d'israël. La ville de Batsra, en Babylone, au confluent du Tigre et de l'Euphrate est également souvent citée dans d'autres Textes midrachiques et talmudiques. Mais puisque mon propos est de traiter de géopolitique, il est nécessaire de retomber sur ses pieds; à savoir sur la géographie moderne. La ville qui se trouve au confluent du Tigre et de l'Euphrate, dont parle Jérémie, n'est autre que la ville de Bassora, deuxième ville d'Irak, et estuaire commun du Tigre et de l'Euphrate, à Chatt-el- Arab, soit à 55 km du Golfe persique. A deux pas de l'Iran et du Koweit.

L'emplacement géographique mentionné dans les textes hébraïques et sur l'Atlas moderne, sont identiques et ne laissent part à aucune ambiguïté. Or, c'est précisément à Bassora que, nous dit Jérémie, les cataclysmes vont se produire. Il faut noter que c'est déjà fait, en partie; les affrontements entre sunnites et chiites, puis entre entre les chiites entre eux, ont déjà commencé depuis un bon moment, et les scènes de désolation ne manquent pas.

Si on observe attentivement le texte de Jérémie; on découvre des termes étranges: tels que "la terre sera embrasée de poix  qui brûlera sans arrêt" et  "la poussière se transformera en soufre".

Jérémie reprend les termes chimiques connus  de son époque.

Or qu'est ce que la poix, sinon une matière facilement inflammable, composée de résine et de goudron. il existe d'ailleurs, non loin de Clermont- Ferrand, un lieu désigné Puy de la Poix. C'est un lieu où des hydrocarbures suintent naturellement, au niveau d'une source, et forment un ruisseau de bitume. Il s'agit tout bonnement d'une forme de pétrole, qu'il n'y a pas lieu d'aller chercher dans les entrailles de la terre. Il est plus que vraisemblable que Jérémie, à son époque, a été témoin d' affleurements naturels d' hydrocarbures.

Quant au soufre, autre matière inflammable, qui sert entre autre, à fabriquer des allumettes, il est connu depuis la nuit des temps à cause des éruptions volcaniques. Le pétrole, par ailleurs, contient des composés du soufre.

Quant à la poussière qui se transforme en soufre, cela n'est pas sans évoquer des retombées radioactives qui retombent du nuage atomique, sous forme de poussières. La totale !

Quant aux propos rapporté par rabbi Itshak, ils ne font que présenter ce que nous voyons tous les jours: querelles entre les grandes puissances quant à la conduite à tenir sur l'Iran, trouille intense des pays arabes producteurs, de se voir atomiser par la Perse, et/ou de perdre leurs pétro-dollars, inflexibilité d'Ahmadinejad et consorts; qui ne cèdent pas un pouce de terrain quant à leurs intentions, tergiversations d'Israël.

Il ne reste plus qu'à attendre la venue du Roi Messie. Mais, "ceux qui croient au ciel et (surtout), ceux qui n'y croient pas", devraient quand même reconnaître la pertinence des prévisions de nos Anciens, et leurs analyses géopolitiques....bibliques.

En tout cas, merci Ruben, de m'avoir envoyé ce commentaire

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
R
שמענו וראינו אותם הדברים ב1975 !כל פעם משהו קם ומביא אותם ציטוטים מינתן לך את הנבואה שאתה מרשה לעצמך לכתוב את מה שכתבת?
Répondre
R
 <br /> <br />  <br /> [SEIZE 22] <br /> מה? בא משקיע מאוסטרליה ....לא נותנים לו עצות? מה אתה רוצה שיבוא עם <br /> מיליארדים ויחזור מיליונר? ומי שמדריך אותו לא יקח שכר טירחה? הרי ישראל ערבים זה לזה....שמור לי אשמור לך....תופעה שהיתה נהוגה בגדול אחרי מלחמת ששת הימים. לפני כן השמאל הופיע כערך.הישוב היה קטן.מי הוא החוק? היה שואל בן גוריון. <br /> <br /> ]<br /> <br /> אוכלוסיה לא מאוחדת. לזכור את המשורר הדגול נחמן ביאליק שלא אהב את הערבים כי הם דומים לספרדים.<br /> <br /> וגולדה [לא נחמד] פיזמה -ורבין [יותר נאמנים למלך מרוקו]- ומורדכי גור[ נתפוק את הספרדים כמו שתפקנו את הערבים]- קונזנסוס לאומי ואנחנו מאמינים בני מאמינים....... והדבר השתנה ”קצת“ מאז מלחמת האבנים שזיזעה את הבולשביקי. <br /> <br /> [<br />  <br /> <br /> ונוצר חוט משולש עם לברמן וישי מתרופף ויציב. יש שתי אפשרויות : הממשלה תיפול לפני או אחרי ועדת אמריקה.<br /> <br />  <br /> הפולשים הופכים לקרוקודילים. רוצים ירושלים - שטחים ולאחר מכן לשלוח קסבים משם. השיחה איתם מתנהלת כך: בעין אחת מדברים איתך ובעין שניה רואים מה הם יכולים לקחת ממך.<br /> לכן: אחרי הועידה באמריקה שהיא טפלה הממשלה תתפרק... ..וינוגרד ייתעורר מיינו.....- ייקבעו בחירות למאי. חביב וחבל יתחילו לרוץ. התחלת מאי סיבוב ראשון - סוף מאי סיבוב שני...יוני ”התַסעועִירה“ בכנסת ...יולי פגרת הקיץ ”כולם על שפת הירקון“ ספטמבר הממשלה מתכנסת ....ומייד נכנסים לחגים..נובמבר הבחירות...פרייס לידר בנה את ”המערך“ שלו: ננוטכנולוגיה-איראן-להילחם בעולם כולו בעלית המים. למצא חן לגור שיחליף את ג“ורג.<br /> <br /> וכל התסריט נופל לתמיון אם בוש יבצע את ההתקפה על איראן.<br /> <br /> ישעיה<br /> <br /> כי זבח ל"ה“ בבצרה .......וטבח גדול בארץ אדום:<br /> כי יום נקם ל"ה שנת שילומים לריב ציון : ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והיתה ארצה לזפת בוערה : ולילה ויומם לא תכבה לעולם יעלה עשנה מדור לדור תחרב לנצח נצחים אין עובר בה: <br />  <br /> <br /> אמר רבי יצחק: שנה שמלך המשיח נגלה בו , כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה: מלך פרס מתגרה במלך הערבי , והולך מלך הערבי ליטול עצה מהם, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם, וכל האומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם , ויחזו אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים: להיכן נבוא ונלך? ואומר להם: בני , אל תתייראו , כל מה שעשיתי , לא עשיתי אלא בשבילכם! מפני מה אתם מתייראים? אל תיראו! הגיע זמן גאולתכם ! ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה , כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכות אחריה , אבל גאולה אחרונה - אין לכם צער ושעבוד מלכות אחריה !<br /> <br /> קודם שבן דויד בא יפלו פרסיים ביד רומיים. מלך פרס מחריב את כל העולם ומתחילה בפעולות טרור ברחבי העולם. <br /> <br /> זהו סימן מובהק להתחלת גוג ומגוג.<br /> <br /> והנפת יעלה ל007 דולר לברילה. שינוי דרסתי בכלכלה העולמית.<br /> <br /> כי זבח ל"ה בבצרה .......וטבח גדול בארץ אדום:<br /> כי יום נקם ל"ה שנת שילומים לריב ציון : ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והיתה ארצה לזפת בוערה : ולילה ויומם לא תכבה לעולם יעלה עשנה מדור לדור תחרב לנצח נצחים אין עובר בה: <br />  <br /> שנת 0002 תש“ס היתה ידועה אצל המקובלים .ב042 שנה שליפני אלף השביעי יעלו המים התחתונים ויחסו את העולם .בשני המובנים הטבעי והחברתי גם שנה 6002 עומדת במבחן ועוד שש שנים וחצי 3102. כמו 76 ועוד 6 שנים וחצי................................<br />  <br /> אני הֹ בעיתה אחישנה אשר משמעותו לפי הגאון מווילנה כי השם יחיש את הגאולה על טבעית וניסית. יש אומרים כי גוש קטיף הוא מניאטורה ביחס למבחן האמונה המצפה לנו. העולם ינסה לקחת מאיתנו את ירושלים. מעט יהודים יישארו נאמנים ואיתנים באמונה שלהם.<br /> [SEIZE]<br />
Répondre
R
<br /> ESPERENZA<br /> <br /> היהודי המאמין רואה בכל מאורעות השגחה אלוקית. <br /> ואם אתה אומר כי זהו קרי ....אזי תבוא חמת קרי.<br /> לצערנו העומדים בראש הנהגת ישראל רחוקים מאמונה בהשגחה אלוקית ודרכי הפתרון שמחפשים הן בשטח ההיגיון והשכל וממילא הפתרון רחוק מהם והלאה.<br /> <br /> <br /> <br /> אביהם של פלישתים היה מצרים: ומצרים ילד את הלודים....אשר יצאו משם פלישתים......והדבר מסביר את הרגישות החזקה שלהם לפלשתינאים.<br /> תפקידו של עם ישראל הוא להפיץ את אור האמונה ורק יעוד הרוחני זה מקשר ומאחד את העם לחטיבה אחת, בעוד היעוד החומרי רק מפצל אותו.<br /> סוציאליזמ ונציונליזמ הם הופכים לעבודה זרה כאשר מנתקים אותם מהתנ‘‘ך. <br /> <br /> <br /> <br /> גאוה ותאוה הם מקור כל המדות הרעות. ישמעאל הוא חסד דטומאה, תאוה , ועשו הוא גאוה של טומאה. הם משפיעים על כל העולם. ועל 07 אומות העולם. הכוח העליון מעל כוחות אלו הוא עמלק. שורש הרע, שהשפעתו על כל שבעים אומות העולם. עמלק שמו מורכב מ-ע-מלק, המרמז על כוחו למלק את ה ע“ 07 אומות העולם. את 07 האומות העולם הוא מולק ומנתק משורשם העליון ומביאו נגד ישראל.<br /> <br /> <br /> <br /> התעוררות 07 אומות עולם, על פי מדרש תנחומא, הוא הכוח העומד מאחרי גוג ומגוג אשר ערך המספרי של המילים גוג ומגוג השוה 85+21=07<br /> הצרות לישראל מקושרות לכוח התאוה (ישמעאל) וכוח הגאוה (אדום). פילוג ושנאת אחים בישראל גורם לאנטישמיות בעולם. מטרת צרות ישראל - לעורר לתשובה. <br /> <br /> <br /> <br /> * אין בן דויד בא עד שתיהפך כל המלכות למינות. מינות היא השקפת - חיים למי שהולך אחרי תאוות ליבו. תוצאות המינות היא השחתת כל הדור בתאוות הזנות. אין תוכחה לדור הזה. חוצפא יסגי. המאמינים בישראל יהיו נרדפים על ידי המינים. '' אמר נבל בליבו אין אלוקים השחיתו התעיבו ''. בעקבתא דמשיחא תהיה חכמת האדם משועבדת למלא תאוותיו - בית הועד יהיה לזנות -<br /> <br /> <br /> <br /> הסיסמה: נהיה כגוים כמשפחות הארצות. המאמינים שבישראל יצטרכו לברוח ולהימלט על נפשם. כי הממשלה תהיה בעת ההיא רק בעלי כח ומתגברים '' בלשונם '' הם ישלטו על בני אדם, וכל מי שהוא בעל לשון ורמאי גדול יותר הוא יתגבר בעזות לשונו, לכן האמת תהא נעדרת. <br /> <br /> <br /> <br /> * באחרית הימים יעמוד מלך רשע כהמן, והוא אשר יביא את ישראל לתשובה שלמה במסורת הברית. בתנחומא אומר רבי אליעזר: אם אין עושים תשובה מעצמן השם מעמיד עליהם מלך רע שגזירותיו קשות כהמן ומתוך כך עושין תשובה ובאותה שעה <br /> '' ובא לציון גואל ''.<br /> <br /> * על ידי הגזרות הקשות יכניע לבם של ישראל בפרט כאשר יכה השם את גוג ומגוג ואת כל חיילותיו בירושלים כמו שנאמר ביחזקאל: . . . קבצתי אתכם מן העמים ואספתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בהם ונתתי לכם את אדמת ישראל ; ובאו שמה והסירו את כל שקוציה ואת כל תועבותיה ממנה; ונתתי להם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבם והסרותי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר; למען בחקותי ילכו ואת משפטי ישמרו ועשו אותם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלוקים .<br /> . . . . .וברותי מכם המורדים והפושעים בי מארץ מגוריהם אוציא אותם ואל אדמת ישראל לא יבואו. <br /> הם ימותו במלחמות הארץ ובפרט בזמן מלחמת גוג ומגוג.<br /> <br /> <br /> <br /> * בדור שבו יהיו בית ישראל אומרים '' נהיה כגוים '' . בימי עקבתא דמשיחא יעמדו בראש העם צאצאי הערב רב. שתי עבודות זרות אשר להן יקריבו: הסוציאליזם והנציונליזם אשר הודותם היהודי פטור מהמיצוות. רק שתזמר את התיקווה..... עד שתבוא זמן הגאולה והישועה ממלכות הרשעה על ידי הפורענות שתתגלה בשם שמים - ואז תעבדו בכל לבכם לשם שמים. '' אם אתם מובדלין מן העמים הרי אתם שלי ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו. <br /> <br /> * דניאל: ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העמוד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך.<br /> <br /> <br /> <br /> בתרגומו של דניאל על חלום נבוכדנאצר מלך בבל. בחלומו ראה נבוכדנאצר פסל שראושו עשוי זהב חזהו כסף , בטנו נחושת, רגליו ברזל, ועקביו מעורבות ברזל וחרס. אמר דניאל למלך בבל: כי הפסל מסמל את כל ההיסטוריה מראשיתה עד סופה. המתכות השונות מסמלות את כוחן הרוחני של המלכויות השונות:<br /> הזהב האדום קשור לאש והוא כנגד הגאוה, שורש כוחה של בבל.<br /> הכסף מביע כסופים עמוקים, תאוות חזקות והוא קשור למים, המאפיין מלכות פרס.<br /> הנחושת, המתכת המתחמצת עם האויר, והוא כנגד מלכות יון ואת אדום הקשורה לאדמה יסוד החומר החזק , מסמל את הברזל ו חרס הקדר הוא חומר חלוש המסמל תאוות חומריות ונמוכות. החרס החלש מסמל את ערב-ישמעאל והדבר מרמז כי בעיקבתא דמשיחא אדום וישמעאל יחברו יחד נגד ישראל. חז“ל אמרו: אין הקב“ה נפרע מאומה אלא אם כן נפרע משרה תחילה, ואם כן בגלות הזה איך תהיה נפילת השור אם אנו (הבולשביקים) מצדדים בעדו ותמכים בו בעוונותינו הרבים ומגבירים אותו על עצמנו ולכן רק תשובה תביא לגאולה השלמה.<br /> <br /> <br /> <br /> העולם נחלק לשבעים פקידים מסוג המלאכיי שיהיו הם הממונים על האומות האלה ומשקיפים עליהם ומשגיחים על ענינהים .<br /> <br /> <br /> <br /> * בעקבתא דמשיחא רואים ישראל את נסי פורענות ה'וי(כמו במלחמת ששת הימים ) ובכל זאת אומרים '' כוחי ועוצם ידי '' . בגלל זה ה' כביכול מוכרח להראות ניסים גדולים וגילויים יותר במלחמת מלכות הרשעה - רוסיה - ורק אז מכירים ישראל שאין ישועה אלא מאבינו שבשמים.<br /> <br /> <br /> <br /> * בעת שאניות רוסיות תשוטנה במיצרי הבוספורוס לעבר ארץ-ישראל יש לעשות הכנות לביאת משיח צדקנו; תשלח רוסיה כלי שיט וכלי מלחמה לבוא אל מזרח התיכון ולהילחם יחד עם כל גרורותיה על ירושלים. אזי יתקיימו דברי הזוהר ( וארא) :<br /> בזמן ההוא יתעורר עם אחד מסוף העולם. . . . - רוסיה - ותתפשט מלכות הרשעה על כל העולם. וניווכח '' שאין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים '' ואז תבוא פורענות ה' על מלכות הרשעה על גוג וישועת ישראל.<br /> <br /> <br /> <br /> ביחזקאל :83 . . . והיה ביום ההוא ביום בא גוג על אדמת ישראל נאם ה' אלוקים תעלה חמתי באפי ובקנאתי באש עברתי דברתי אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. <br /> <br /> <br /> <br /> על ידי מפלת גוג וגויים יתהפך העולם ממינות לאמונה ; יחזקאל כב: '' ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר אתו ''.<br /> * על ידי נקמת ה' במפלת מלכות הרשעה בירושלים תעבור ממשלת זדון מהארץ לעולם ועד.<br /> <br /> <br /> <br /> אין ישראל ראויים לגאולה וישועה מאויביהם אלא כשיקבלו עול מלכות שמים מתוך אהבת ה' הבאה מפנימיות הלב.<br /> בשיא הידרדרותו של האדם תתעורר בו נשמתו הטהורה ויתחיל לפחד בליבו אחרי כל מה שעשה נגד ה'.<br /> <br /> <br /> <br /> * בעקבתא דמשיחא לפני ביאת המשיח תתרבה החוצפה ( יתרבו ויתחזקו העזים שבדור) ובתי הסוהר יתמלאו עד אפס מקום. וכל בעל לשון ישלוט בישראל אפילו אם הוא רמאי. לפני ביאת המשיח יהיו הפרות בשפע רב. ובכל זאת היין ביוקר. והכל מפני תאוות הממון. המלכות תהפוך למינות ואין תוכחה. בית הוועד יהיה לזנות. הגליל ייחרב וגבולן של ישראל ישום. <br /> <br /> <br /> <br /> אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו. האמת תהא נעדרת , אנשי אמת יהיו נאלצים לברוח מלחיות עם שער העם. נערים פני זקנים ילבינו. בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמתה אויבי איש אנשי ביתו. פני הדור כפני הכלב. על מי יש להישען אם לא על אבינו שבשמיים. <br /> <br /> <br /> <br /> * ידוע שבאחרית הימים ישובו ישראל בתשובה מחמת הצרות ואז תבוא להם הישועה כאשר נשבע ה'. נאמר בסנהדרין: אם ישראל עושים תשובה נגאלים ואם לאו ה' מעמיד עליהם מלך שגזירותיו קשות כהמן והם עושים תשובה ונגאלים. בעקבתא דמשיחא מלחמת גוג היא תביא את ישראל לאמונה שלמה.<br /> <br /> <br /> <br /> * אמרו חז''ל ביומא (דף י) אין בן דויד בא עד שתתפשט מלכות רומי הרשעה בכל העולם. מכאן משמע שמלכות הרשעה עתידה לחזור ולהתפשט על כל העולם לפני ביאת המשיח. מלכות רוסיה תעשה שותפות עם מלך ישמעאל בירושלים.<br /> <br /> <br /> <br /> * בדניאל: וישלח ידו בארצות וארץ מצרים לא תהיה לפליטה.ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר.<br /> <br /> <br /> <br /> * בזכריה: והיה כל הנותר מכל הגוים הבאים על ירושלים ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך ה' צבאות ולחוג את חג הסוכות . <br /> <br /> <br /> <br /> ישעיה<br /> כי זבח ל"ה“ בבצרה .......וטבח גדול בארץ אדום:<br /> כי יום נקם ל"ה שנת שילומים לריב ציון : ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והיתה ארצה לזפת בוערה : ולילה ויומם לא תכבה לעולם יעלה עשנה מדור לדור תחרב לנצח נצחים אין עובר בה: <br /> <br /> <br /> <br /> * אמר רבי יצחק: שנה שמלך המשיח נגלה בו , כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה: מלך פרס מתגרה במלך הערבי , והולך מלך הערבי ליטול עצה מהם, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם, וכל האומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם , ויחזו אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים: להיכן נבוא ונלך? ואומר להם: בני , אל תתייראו , כל מה שעשיתי , לא עשיתי אלא בשבילכם! מפני מה אתם מתייראים? אל תיראו! הגיע זמן גאולתכם ! ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה , כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכות אחריה , אבל גאולה אחרונה - אין לכם צער ושעבוד מלכות אחריה !<br /> <br /> <br /> <br /> קודם שבן דויד בא יפלו פרסיים ביד רומיים. מלך פרס מחריב את כל העולם ומתחילה בפעולות טרור ברחבי<br /> <br /> העולם. <br /> <br /> זהו סימן מובהק להתחלת גוג ומגוג.<br /> זבח להֹ בבצרה וטבח גדול בארץ אדום. מדוע בצרה? לפי שממנה יצאו מחנות העולם לצור על ירושלים. זשׂכ<br /> זכור הֹ לבני אדום את יום ירושלים האומרים ערו ערו עד היסוד בה.<br /> ישיעה<br /> כי זבח ל"ה בבצרה .......וטבח גדול בארץ אדום:<br /> <br /> <br /> כי יום נקם ל"ה שנת שילומים לריב ציון : ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית<br /> והיתה ארצה לזפת בוערה : ולילה ויומם לא תכבה לעולם יעלה עשנה מדור<br /> לדור תחרב לנצח נצחים אין עובר בה: <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> שנת 0002 תש“ס היתה ידועה אצל המקובלים .ב042 שנה שליפני אלף השביעי יעלו המים התחתונים ויחסו את<br /> העולם .בשני המובנים הטבעי והחברתי גם שנה 6002 עומדת במבחן ועוד שש שנים וחצי 3102<br /> <br /> <br /> <br /> אני הֹ בעיתה אחישנה אשר משמעותו לפי הגאון מווילנה כי השם יחיש את הגאולה על טבעית וניסית. יש<br /> אומרים כי גוש קטיף הוא מניאטורה ביחס למבחן האמונה המצפה לנו. העולם ינסה לקחת מאיתנו את<br /> ירושלים. מעט יהודים יישארו נאמנים ואיתנים באמונה שלהם.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> אני הֹ“ בעיתה אחישנה אשר משמעותו לפי הגאון מווילנה כי השם יחיש את הגאולה על טבעית וניסית. יש אומרים כי גוש קטיף הוא מניאטורה ביחס למבחן האמונה המצפה לנו. העולם ינסה לקחת מאיתנו את ירושלים. מעט יהודים יישארו נאמנים ואיתנים באמונה שלהם.<br /> <br /> <br /> <br /> האדמור מגור: התאליך יתפשט עד שיחזירו בחזרה את כל השטחים..יבוא המשיח אחר כך והוא יכבוש לעם ישראל את הכל מחדש..לא צריך אף אחד שיכבוש עבור עם ישראל צריך את מלך המשיח<br /> שמעתי ברשת ב תוכנית ובה המנחה שואל בתמימות מדוע המהבק עם הפלישטים מתמשך :והתשובה היא קוונטית:<br /> <br /> <br /> <br /> קוראים בשופטים: ואתם לא ברית ליושבי הארץ.ואלה הגוים אשר הניח ה“ לנסות בם את ישראל..ויוסיפו בני לעשות הרע בעיני ה ויעשו בני ישראל הרע בעיני ה“ ויתנם ה“ ביד מדין שבע שנים ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה“ ויתנם ה“ ביד פלישטים ארבעים שנה כל זה בשופטים.ולא שומעים ולא שומעים יש להחליף את התכנים והתוכנות של המדינה.......<br /> <br /> <br /> <br /> * רשב''י: בשנת( 66 ) יתגלה מלך המשיח6675? בארץ הגליל וכוכב אחד שבצד מזרח יבלע ז' כוכבים מצד צפון ושלהבת אש שחורה תהי' תלויה ברקיע ששים יום ומלחמות יתעוררו בעולם לצד צפון, ושני מלכים יפלו באלו המלחמות . יתחברו כל העמים על בת יעקב לדחותה מן העולם.<br /> <br /> <br /> <br /> ועל זמן ההוא כתוב : עת צרה הוא ליעקב וממנה יוושע.ובני ישמעאל עתידים בזמן ההוא לעורר יחד עם כל עמי העולם לבוא ירושלים שכתוב: ואספתי את כל הגוים אל ירושלים למלחמה. יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו. כל מלכי העולם יתעוררו להתחבר יחדיו ולהתגר בו מלחמה. תזדזע ארץ הקודשה מ''ה מילין מסביב למקום בית המקדש. <br /> <br /> <br /> <br /> הרבה מן פריצי '' יאהודים '' יתהפכו ללכת אליהם ויבואו עמהם להתגר מלחמה על מלך המשיח. אז יחשך כל העולם חמישה עשר יום ורבים מעם ישראל ימותו בימי החושך ההוא. אשריהם לכל אלה שיישארו בעולם בסוף אלף השישי להיכנס לשבת. . . .הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. <br /> * דניאל: יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו.<br /> כל המופתים והגבורות שעשה ה' במצרים יעשה אותם לישראל ככתוב : <br /> כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.<br />
Répondre
R
 [SIZE 20]Qui est Gog ? Un roi du nord qui réunira les peuples (70 peuples) pour monter sur Jerusalem.<br /> Si Israel a du mérite, alors la GUEOULA (délivrance) est « activée » et on évite ainsi cette période de Gog et Magog.<br /> R. Alexandre a dit : Au temps fixé, je vais « hâter » l’événement si les Bnés Israel le mérite (sans souffrances) dans le cas contraire la délivrance viendra au temps fixé.<br /> Rabbi Israel de Rishin explique que lorsque le temps est révolu, les souffrances et les épreuves se précipitent afin de hâter l’heure de la naissance.<br /> Les ismaélites éveillent les autres peuples à venir contre Jerusalem. Quand arrivera la période messianique, Gog entraînera à sa suite Ismael avec les 71 peuples vers Jerusalem.<br /> Suivant R. Moshé CORDOVERO, les peuples feront entre eux la paix pour monter sur JERUSALEM.<br /> Suivant le MALBIM, la volonté des peuples de monter sur Jérusalem s’exprimera lorsque Israel prospérera sur sa terre.<br /> Rabbi CHIMON BAR YOHAÏ dit : D’ fera revivre tous les rois qui ont détruit Sa Maison, et fait du mal à son peuple aux cours des siècles, Il leur rendra leur puissance, les fera monter sur Jérusalem pour l’acte final.<br />  <br /> Rabbi E. Vasserman disait au nom du Hefets Haïm :<br /> Hazal dit que la guerre de Gog s’effectuera en trois temps ; la première guerre correspond à la première guerre mondiale ; la seconde correspond à la seconde guerre mondiale ; puis la troisième guerre celle de Gog et Magog. Le Hefets Haïm est décédé en 1933, et suite à l’agitation en Europe il disait à ses élèves :<br /> <br /> EN JERUSALEM LE REFUGE<br /> <br /> Si nous comprenons et intériorisons que c'est la Providence divine qui nous envoie toutes ces épreuves ,si nous prenons conscience que tout est dirigé par Hachem nous aurons droit à assister à la délivrance finale. L"Epoque messianique.<br /> En 1967 tu disais "c'est ma propre force , c'est le pouvoir de mon bras qui m'a valu cette richesse.............en 73 tout c'est effondré. De nos jours on prête l'oreille à toutes les explications terrestres.<br /> Peu avant la guerre des six jours une femme habitante de Beersheva qui avait l'habitude d'allumer une bougie pour la hilloula de Rabbi Haïm Houri .....a vu le rabbin en rêve lui éteindre sa bougie en lui disant aujourd'hui nous sommes tous sur les frontières .......combien de bombes n'ont pas explosé ....combien de trajectoires ont été déviées....le hasard est la mesure de notre ignorance. <br /> Pendant la guerre de kipour ....kahalani avec trois tanks a arrêté une division de 150 tanks prêtes à dévaler les pentes qui mènent au lac de Tibériade. Que s'est il passé sur ce qu'on appelait la colline des tilim ....les généraux syriens racontent: Ils ont vu sur toute la barrière des formes d'anges très grands, habillés de blanc qui leur faisaient signe de la main d'arrêter.<br /> Ce sont les généraux syriens qui racontent .et......on a trouvé dans les tanks syriens des beaux habits civils pour une fois la besogne terminée aller dans les dancings de tel aviv.. a- t-on dit merci à Hachem?<br /> Pendant la guerre du golfe Sadam a envoyé 39 fusées sur tel aviv....2500 plafonds se sont effondrés........aucun mort.....a - t -on dit merci à Hachem?<br /> En Arabie Séoudite un scud est tombé.....100 morts.<br /> Tous les jours remercions Hachem que les kassam n'ont pas détruit Sdérot.<br /> Pr Rubinstein : Un siècle après le lancement de l'option sioniste, le nationalisme laïque juif est plongé dans une grande crise.Nous utilisons notre esprit nos consultants nos polotologues .....pour expliquer les événements d'une manière rationnelle...........tout cela va être balayé avant la GUEOULA.<br /> Les sages ont dit : Celui qui prend ses trois repas de Chabbat est protégé des trois adversités : La guerre de Gog et Magog ; il évitera les souffrances qui accompagnent la venue de Machiah ; et du Guéhénom.<br /> Il y a discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yochoua de savoir si la conduite de repentir est nécessaire pour la délivrance. Rabbi Yochoua à l’inverse de R. Eliezer dit qu’elle n’est pas nécessaire ; si nous le méritons D’ nous délivre immédiatement, mais il y a un temps fixé pour la galout qui n’est pas éternelle. D’ lui a fixé un temps limite ; le temps révolu la délivrance viendra quelque soit le stade de repentir.<br /> Les épreuves contribuent à ce que le peuple juif arrive au niveau nécessaire pour avoir droit à recevoir le Machiah. Est ce là le secret de notre époque?<br /> « Ce sera un temps de détresse tel qu’on n’aura pas vu depuis qu’existent les nations jusque là ; en ce temps là la délivrance viendra pour ton peuple, pour tous ceux qui se trouvent inscrits dans le Livre » DANIEL<br /> Beaucoup de non juifs qui s’étaient convertis du bout des lèvres, quand ils verront la guerre de Gog et Magog, feront retour arrière et ressortiront de l’Alliance.<br /> «  Je vais t’entraîner. . .toi et toute ton armée. . .la PERSE (l’Iran) l’ETHIOPIE-SOMALIE et POUT (Libye) seront avec eux. . .<br /> des peuples nombreux seront tes auxiliaires (avis aux amateurs) . . .tu envahiras un pays affranchi du glaive. . .tu monteras comme l’ouragan, tu viendras comme la nuée pour couvrir la terre, toi et toutes tes légions et des peuples nombreux avec toi » YEKHEZKEL.<br /> « Il arrivera, en ce jour, le jour où Gog pénétrera sur le sol d’Israel, dit le Seigneur D’, que ma colère me montera à la tête. . .En ce jour là, il y aura une commotion violente sur le sol d’Israel. . .Je lancerai des pluies torrentielles, des grêlons, du feu et du soufre sur lui, ses légions et les peuples. . . .nombreux qui l’accompagnent. . .(somme toute, ils viendront pour recevoir leur salaire de 2000 ans d’Histoire)<br /> Je me manifesterai aux yeux de nations nombreuses et elles reconnaîtront que Je suis l’Eter-nel ». YEKHEZKEL.<br /> Le Gaon de Vilna disait : Quand les bateaux russes passeront le Bosphore vers Israel, il faudra préparer les habits pour la venue de MACHIAH. Les cousins se diront « cette fois ci c’est la bonne » ; il sera clair alors pour toi que le moment de la délivrance est arrivée.<br /> On lit dans le traité du Talmud Yoma : Rabbi Yéhouda ben R. Ilaï dit : Romi tombera un jour aux mains des perses (Iran). Rav dit non, c’est la Perse qui tombera aux mains de Romi.<br /> Rav Yehouda dit au nom de Rav : Le fils de DAVID (MACHIAH) ne viendra pas que lorsque l’empire de Romi criminelle se sera étendue sur le monde entier pendant 9 mois. . . . pendant le temps qu’il faut à une femme pour mettre au monde son enfant (douleurs de l’enfantement de la venue du MACHIAH<br />  <br /> En ce temps là, Mikhael, le prince supérieur, qui a pour mission de protéger les enfants de ton peuple, sera à son poste et ce sera un temps de détresse tel qu’on en aura pas vu depuis qu’existent les nations jusque là . . .En ce temps là, la délivrance viendra pour ton peuple, pour tous ceux qui se trouvent inscrits dans le Livre. . DANIEL<br /> « En ce jour, Je ferai de JERUSALEM une pierre lourde à soulever pour toutes les nations ; tous ceux qui voudront la soulever s’écorcheront cruellement ; cependant tous les peuples de la terre se réuniront contre elle. . .En ce jour, Je ferai des chefs de Juda comme un « brasier allumé . . .mais Jérusalem continuera à être solidement assise dans Jérusalem ; en ce jour l’Eter-nel étendra sa protection sur les habitants de Jérusalem. . .En ce jour, Je m’appliquerai à détruire toutes les nations venues contre JERUSALEM  » ZAKHARIA.<br /> « . . .Sur les montagnes d’Israel tu tomberas. . . toi et tes légions et les peuples qui t’accompagnent, aux oiseaux de proie aux fauves des champs Je te livre en pâture. . . .Comme ils ont fait aux Bnés Israel au cours des temps : Vendus, Spoliés, Tués, Brûlés. . .D’ donnera leurs cadavres aux oiseaux de proie et aux fauves des champs. A cause de l’odeur, les Bnés Israel les enterreront pendant 7 mois.<br /> Et quiconque aura SURVECU parmi tous les peuples qui seront venus contre Jérusalem devra s’y rendre chaque année pour se prosterner devant le Roi, L’ETER-NEL TSE-VAOT et pour y célébrer la fête de SOUKOT.<br /> Ce qu'il faut comprendre c'est que les arabes sont les lanières qui frappent Israel pour nous faire Techouva. Et là, il y a eu deux réponses: La gauche qui est prête à sacrifier la terre Israel pour faire la paix avec la lanière; et puis la droite qui veut détruire cette lanière...encore une utopie............la réponse de la Thora: Si vous dites que c'est le hasard; si vous vous conduisez avec Moi fortuitement en disant c'est le hasard ; Je vous frapperais par une conduite coléreuse émanant de cette même conduite fortuite.....<br /> La conception d'un état juif et démocratique est une hérésie. Cela implique que l'état d'Israel se doit d'être peuplé d'une majorité juive s'il ne veut pas abandonner son caractère démocratique.<br /> C'est dans cette volonté de maintenir un caractère juif et démocratique qui a poussé les dirigeants à ne jamais considérer le Judée Samarie comme une monnaie d'échange en contre partie d'un accord de paix. Les post sionistes réclament le droit à la majorité mais comme ils revendiquent aussi le caractère zuif alors ils sont prêts à abandonner des terrains où la population devient majorité.<br /> C'est la ruine du sionisme originel. Le traditionnel clivage Avoda-Likoud s'effondre pour laisser place à une nébuleuse politique Kadima dépourvue de toute idéologie. Les bolshevik ont fait des juifs sur leur terre....... des colons sionistes ou des "occupants illégaux". Qui a-t-il de légal aujourd'hui?<br /> Les scénarios ne manquent pas:<br /> <br /> LE PROPHETE ISHAYA ECRIT:<br /> C'est un festin qui se prépare à BOTZRA ,.......... de grandes hécatombes dans le pays d'Edom. Batzra (bassorah?)c'est au sud de l'Irak <br /> ...........une année de représailles pour la cause de TSION......les rivières d'Edom se changeront en poix, sa poussière en soufre...de la poix en feu qui ne s'éteindra ni le jour ni la nuit....il demeurera en ruines de génération en génération et en aucun temps nul n'y passera plus....<br /> Rav Yehouda dit au nom de Rav : Le fils de DAVID (MACHIAH) ne viendra pas que lorsque l’empire de Romi criminelle se sera étendue sur le monde entier pendant 9 mois. . . . pendant le temps qu’il faut à une femme pour mettre au monde son enfant (douleurs de l’enfantement de la venue du MACHIAH)<br /> Nous voyons aujourd'hui l'IRAN se mettre en obstacle sur le chemin des Etats Unis , L'année où vient le Machiah , les peuples seront en guerre les uns contre les autres , l'IRAN mène des actions de subversions dans le monde et après une action imprévisle on risque de voir un affrontement direct entre ISMAEL et ESSAV.<br /> Une petite partie des exilés s'installeront sur leur terre puis il y aura la guerre de gog et magog , et enfin le rassemblement total de la gola.<br /> Le GAON DE VILNA enseignait : A chaque millénaire correspond un Livre de la Thora. 10 parachot qui correspondent au 10 siècles de notre millénaire ; celle de notre époque sont donc celles de KI TAVO (qui fait allusion à la CHOA et à la renaissance d’ISRAEL) et la paracha NITSAVIM où l’on peut lire : « Si tu reviens au Sei-gneur ton D’ il te ramènera dans le pays » c’est la double techouva géographique et spirituelle :<br /> « Lorsque te sera survenu tout cela, la bénédiction et la malédiction que je t’aurais présentées si tu les rumine dans ton cœur, parmi toutes les nations où le Sei-gneur ton D’ t’aura repoussé. . .alors le Sei-gneur ton D’. . .te ramènera dans le Pays qu’auront possédé tes pères et tu le posséderas à ton tour. Il te rendra plus nombreux que tes pères. Cette allusion se rapporte à l’élargissement du territoire aux trois domaines Kini, Kinezi, Kadmoni ; ces trois domaines promis à Abraham correspondent à une partie des peuples d’Edom, Moab et Ammon ; ils recouvrent pratiquement toute la Transjordanie (KIDOUCHIN). Le Machiah se révèlera sur toute la planète, et les enfants d’Israel se regrouperont de partout où ils sont ; ce sera un temps de détresse pour Jacob dont l’issue est la délivrance. La venue du Messie trouvera Esav au sommet de sa puissance.<br /> Les enfants d’Ismael seront destinés à cette époque à se lever avec toutes les nations du monde pour marcher contre Jerusalem. Le zohar nous apprend qu ‘à la fin des temps les ismaëlites livreront trois guerres contre les juifs, une sur mer, une sur terre et une proche de Jerusalem.<br /> Le zohar nous dit comment les Ismaelites à la fin des temps, mèneront trois guerres contre les juifs, une sur mer- une sur terre et une proche de Jerusalem .<br /> Cet immense affrontement conduira à l’anéantissement d’Ismael et de Rome. De grandes hécatombes se prépareront dans le pays d'Edom (rome) C’est un jour de vengeance pour l’Eter-nel , une année de représailles pour la cause de de Sion.<br /> Rabbi ITSHAK dit: L'année ou se devoile le Mashiah tous les rois se chercheront querelle - le roi de Perse sera en conflit avec le roi des arabes (Arabie Seoudite ou Irak) et le roi des arabes ira chercher de l'aide aupres d'Edom (usa) ET LE ROI DE PERSE METTRA LA DESTRUCTION EN ACTION (terrorisme) et tous les peuples auront tres peur et Israel est pris de PANIC ....ou ira t on ? et la reponse du ciel " N'ayez crainte ..le moment de votre délivrance est arrivée".<br /> <br /> Il n'est pas improbable que USA détruisent les centrales nucléaires ; mais ils n'ont pas prévus la contre réaction iranienne qui détruira les centres pétroliers du orient avec terrorisme dans le monde.<br /> Les USA se retirent d'Irak et les Iraniens envahissent Irak et détruisent Arbie Seoudite.<br /> <br /> Autre scénario : Un nouveau dirigeant inconnu monte en Isr ael et déclare : Enough ! on ne rend plus rien de notre terre. Ils deviendront foux les Européens; Après avoir fait croire et cru qu'il y aurait deux pays en Eretz Israel.........OUM CHEMOUM!<br /> « Il arrivera, en ce jour, le jour où Gog pénétrera sur le sol d’Israel, dit le Seigneur D’, que ma colère me montera à la tête. . .En ce jour là, il y aura une commotion violente sur le sol d’Israel. . .Je lancerai des pluies torrentielles, des grêlons, du feu et du soufre sur lui, ses légions et les peuples. . . .nombreux qui l’accompagnent. . .(somme toute, ils viendront pour recevoir leur salaire de 2000 ans d’Histoire)<br /> Les scénarios ne manquent pas; mais ce sont des variations sur un même thème.<br /> Selon Abrabanel et Malbim: Les chrétiens occuperont l'Egypte et combattrons les arabes les deux groupes se détruiront; le messie fils de yossef périra lui aussi dans cette grande guerre. Les musulmans auront le dessus et détruiront Rome. Le malbim a une version différente: Les chrétiens et les arabes monteront ensemble contre le peuple juif et finiront par se faire la guerre entre eux.<br /> Une autre version: la guerre atomique. Durant la période de soukkot on lit les hochanaoth on prie D pour qu'il nous sauve des trois heures ..........des trois heures que durera la guerre de gog et magog. Les dirigeants Israéliens se sont déjà construit un abri atomique avec plasma et aclim. Ils vont parait il construire pour toute la population.<br /> Trois implications à cette guerre:<br /> *LA SANCTIFICATION DU NOM DIVIN<br /> *PUNIR LES PEUPLES DU MONDE POUR 2000 ANS D'HISTOIRE<br /> *PURIFICATION DU PEUPLE JUIF DE SES CONVERTIS NON SINCERES ET DE SES MECREANTS.<br /> Je me manifesterai aux yeux de nations nombreuses et elles reconnaîtront que Je suis l’Eter-nel ». YEKHEZKEL. C'est à dire que pour l'instant les goyim ont et donnent l'impression de diriger l'histoire....<br /> En ce temps là, Mikhael, le prince supérieur, qui a pour mission de protéger les enfants de ton peuple, sera à son poste et ce sera un temps de détresse tel qu’on en aura pas vu depuis qu’existent les nations jusque là . . .En ce temps là, la délivrance viendra pour ton peuple, pour tous ceux qui se trouvent inscrits dans le Livre. . DANIEL<br /> Daniel dit: ILS SERONT TRIES ET PURIFIES<br /> C'est vraiment la conclusion de mon texte.<br /> « En ce jour, Je ferai de JERUSALEM une pierre lourde à soulever pour toutes les nations ; tous ceux qui voudront la soulever s’écorcheront cruellement ; cependant tous les peuples de la terre se réuniront contre elle. . .En ce jour, Je ferai des chefs de Juda comme un « brasier allumé . . .mais Jérusalem continuera à être solidement assise dans Jérusalem ; en ce jour l’Eter-nel étendra sa protection sur les habitants de Jérusalem. . .En ce jour, Je m’appliquerai à détruire toutes les nations venues contre JERUSALEM  » ZAKHARIA.<br /> <br /> PROPHETE YEKHEZKEL CH 38 ET 39 LU LE CHABBAT DE SOUKKOT<br /> <br /> Nous nous référons dans ce texte à ses prophéties sur GOG et MAGOG qui précèdera la construction du BETH-HAMIKDACH.<br /> CH 38 :Tu diras : Ainsi parle le Sei-gneur D’ : Me voici contre toi, Gog, prince suzerain de Mechec et deToubal ! Je vais t’entraîner,….je te ferai sortir toi et toute ton armée…La perse (la bombe iranienne n'atteindra pas idrael , mais ira ailleurs), l’Ethiopie et Pout (Lybie) seront avec eux….Gomer (les européens) des peuples nombreux seront ses auxiliaires ….tu envahiras un pays affranchi du glaive , recueilli d’entre des peuples nombreux….oui, il a été retiré des nations et habite en sécurité …Tu monteras comme l’ouragan, toi et toutes tes légions et des peuples nombreux avec toi.<br /> Tu diras : je veux marcher contre ce pays aux villes ouvertes….Tu viendras de ta résidence, du fond du nord, toi et de nombreux peuples avec toi…Je te ferai venir contre mon pays , afin que les nations apprennent à me connaître quand je me sanctifierai par toi à leurs yeux, ô Gog !<br /> ….Je vais t’entraîner, te frapper de vertige et te faire monter de l’extrême nord….sur les montagnes d’Israel tu tomberas , toi et tes légions et tous ceux qui t’accompagnent…aux oiseaux de proie, aux fauves des champs je te livre en pâture.<br /> ….Et alors, ce jour là, je donnerai à Gog un lieu de sépulcre en Israel-…on enterrera Gog et toute sa cohue…la maison d’Israel les enseleverira pendant 7 MOIS.<br /> …Je prendrai en pitié toute la maison d’Israel.. quand je les ramènerai d’entre les peuples et que je les ferai sortir ensemble du pays de leurs ennemis …ils sauront que je suis l’Eter-nel , leur D’ , quand après les avoir exilés parmi les nations , je les aurai réintégrés dans leur pays, sans plus laisser personne d’entre eux là-bas.<br /> PROPHETE ZAKHARIA: Lu le premier jour de SOUKKOT<br /> ...je rassemblerai tous les peuples autour de JERUSALEM pour l' attaquer : la ville sera prise , les maisons pillées ...alors l'ETERNEL s'en viendra guerroyer au jour de la rencontre....tous ses saints seront avec toi (la fin de l'Histoire) .....Or voici de quelle plaie l'Eternel frappera tous les peuples qui auront fait campagne contre JERUSALEM ..leur chair se décomposera aux étant encore sur pied.....En ce jour règnera parmi eux une grande perturbation......Juda lui même se battra contre Jerusalem<br /> et quiconque aura survecu parmi tous les peuples qui seront venus contre JERUSALEM devra s'y rendre chaque année pour se prosterner devant le Roi ETERNEL TSEVAOT et pour y célébrer la fête de SOUKKOT......A cette époque on ne verra plus de trafiquant dans la maison de l'ETERNEL TSEVAOT<br /> <br /> ZEKHARIA CHAPITRE 14 LU 1° JOUR DE SOUKKOT<br /> <br /> Nos sages disent une bonne prophétie il faut attendre qu'elle se réalise....une mauvaise peut toujours être annulée ......................... Voyez la prophétie de Yona que nous lisons l'après midi de kipour...................après avoir annoncé par son prophète que Ninive sera détruite: les habitants de Ninive font techouva et D' annule le décret.<br /> Rabbi Yossi et Rabbi Yehouda trouvèrent dans une grotte un livre qui y était caché et qui remontait à Adam Ha-Richone. Ils commencèrent à étudier son contenu, mais une flamme descendit, lécha leurs mains et le livre disparut. Quand ils racontèrent cela à Rabbi Chimôn il leur dit : « Peut-être que le Sei-gneur ne veut pas que la fin des temps soit révélée pour l’instant au monde, mais quand le moment sera venu, même les petits enfants découvriront les secrets de la sagesse.<br /> Nous terminerons par d'autres prophéties de Jérémie: Voici, des jours vont venir, dit le Sei-gneur, où je féconderai la maison d'Israel et la maison de Juda par une graine d'hommes et une graine d'animaux. Tout comme Je m'étais appliqué contre eux à arracher, renverser, démolir, détruire et faire des ruines, ainsi Je m'appliquerai, en leur faveur, à bâtir et planter, dit l'Eter-nel. Jérémie 31.Je serai leur D' et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'instruire mutuellement en disant: Reconnaissez l'Eter-nel car tous, ils me connaîtront, du plus petit au plus grand, dit l'Eter-nel, quand j'aurai pardonné leurs fautes et effacé jusqu'au souvenir de leurs péchés.Voici que des jours viennent, dit l'Eter-nel, où l'on ne dira plus: Vive l'Eter-nel qui a fait monter, qui a ramené les descendants de la maison d'Israel du pays du nord et de toutes les contrées où je les avais relégués pour qu'ils demeurent dans leur patrie. JEREMIE 23-7.[SIZE]<br />  <br />  <br />  <br />
Répondre